รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 โครงการพัฒนานักเทคโนโลยีและนวัตกรด้านการผลิตสัตว์ รุ่นใหม่

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับปริญญาตรี
โครงการพัฒนานักเทคโนโลยีและนวัตกรด้านการผลิตสัตว์ รุ่นใหม่
ประจำปีการศึกษา 2565
รอบ 1 PORTFOLIO

อุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีความต้องการกำลังคนระดับปริญญาตรีที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศจำนวนมาก หนึ่งในอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีบทบาทสำคัญและต้องการนักวิชาการจำนวนมาก คือ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเล็งเห็นถึงโอกาสในอนาคตดังกล่าว จึงมีนโยบายที่จะพัฒนานักเทคโนโลยีและนวัตกรทางด้านสัตว์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกโรงเรียนประจำจังหวัด โรงเรียนประจำอำเภอ และโรงเรียนที่มีศิษย์เก่าที่มาเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ มากที่สุด จำนวน 30 โรงเรียน (ดูรายชื่อโรงเรียนได้ที่นี่) เพื่อให้โอกาสผู้สมัครจากโรงเรียนดังกล่าวนี้ สมัครเข้าเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ โดยให้โรงเรียนคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมัครต่อมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังนี้

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. ให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษา และรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร และส่งรายชื่อมาที่มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 18 ตุลาคม 2564
 2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกของโรงเรียน ต้องดำเนินการสมัคร ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/
 3. ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร
 4. Upload file เอกสาร และหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมกับเอกสารรับรองการคัดเลือกจากโรงเรียน
 5. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร (สามาถไปชำระเงินได้เลยโดยไม่ต้องรอผลการตรวจสอบ Upload file)

เอกสาร และหลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1 ที่แสดง GPAX 4 ภาคเรียน
 2. ใบสูติบัตร บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
 3. เอกสารรับรองการคัดเลือกจากโรงเรียน (Download แบบฟอร์มเอกสารรับรองการคัดเลือกจากโรงเรียน ได้ที่นี่)

การ Upload file เอกสาร และหลักฐานประกอบการสมัคร

 1. Upload File เอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 20 กันยายน – 18 ตุลาคม 2564 โดยผู้สมัครต้องรวมเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดเป็นไฟล์เดียวกันเป็น PDF File ขนาดไม่เกิน 50 MB
 2. ผู้สมัครต้องตรวจสอบสถานะการ Upload File เอกสาร ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า File เอกสารไม่ถูกต้องหรือต้องการให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม จะแจ้งข้อความไว้ในหน้าเว็บ Upload File โดยผู้สมัครต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 20 ตุลาคม 2564 หากสิ้นสุดระยะเวลาการ Upload File แล้ว ผู้สมัครมีปัญหาเกี่ยวกับ File เอกสารที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบตามที่สาขาวิชากำหนด หรือไม่ดำเนินการ Upload File ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

 1. ค่าธรรมเนียมสมัคร 300 บาท โดยชำระเงินผ่านทางสถาบันการเงินตามใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 18 ตุลาคม 2564
 2. ผู้สมัครต้องตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด) ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/ หากสิ้นสุดระยะเวลาการชำระเงินแล้วผู้สมัครมีปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงิน มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และจะไม่ดำเนินการตรวจสอบการชำระเงินย้อนหลัง โดยค่าธรรมเนียมการสมัครนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

วิธีการคัดเลือก

            โรงเรียนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมัคร โดยเสนอชื่อผู้สมัครที่คุณสมบัติจากผลการเรียน (GPAX) มาที่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้คัดเลือกจากผลการเรียน เอกสารประกอบการสมัคร และการสอบสัมภาษณ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ

            หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษาทันที หรือหากตรวจสอบพบภายหลังจากได้ส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว ก็จะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ

X