สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่นำเอาความรู้หรือวิชาการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต หรือผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตมาใช้ หรือมาปรับเปลี่ยนและประยุกต์ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษยชาติ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับ ปริญญาโท และเอก ที่จะช่วยให้บัณฑิตสามารถนำความรู้เพื่อไปประยุกต์ใช้ ในงานทางเทคโนโลยีชีวภาพอย่างกว้างขวาง ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะงานทางด้านการ การเกษตร แต่ยังรวมถึงทางด้าน สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และอุตสาหกรรม ทั้งในภาครัฐ และเอกชน ตามแขนงของสาขาวิชา ทั้ง ๔ แขนง ได้แก่ ๑) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและจุลินทรีย์ ๒) ด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพเชิงอณู ๓) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพของสัตว์โดยเฉพาะเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด และ ๔) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ปัจจุบันสาขาวิชามีการผลิตผลงานวิจัยออกสู่ธารณะอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการให้ความรู้แก่ชุมชนตั้งแต่ระดับรากหญ้า ถึงภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ภารกิจ

1. เพื่อผลิตบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะในงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพแขนงต่างๆ

3. เพื่อสร้างการศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่มีคุณภาพสูง

4. เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของรัฐบาลในการที่จะเพิ่มบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

5. เพื่อถ่ายทอดงานบริการทางด้านการศึกษาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพไปสู่ภาคสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน

X