สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

วิสัยทัศน์/ปรัชญา/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

Bio-innovations Pioneer ผู้นำแห่งชีวนวัตกรรม

 

ปรัชญา

“creator of bio-innovations for sustainable living”

“บัณฑิตผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความผาสุขอย่างยั่งยืน”

 

ภารกิจ

1. เพื่อผลิตบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะในงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพแขนงต่างๆ

3. เพื่อสร้างการศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่มีคุณภาพสูง

4. เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของรัฐบาลในการที่จะเพิ่มบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

5. เพื่อถ่ายทอดงานบริการทางด้านการศึกษาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพไปสู่ภาคสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน

X