ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและวิจัย

ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและวิจัย

สนับสนุนและรองรับการเรียนการสอนและวิจัย

ฝ่ายวิสาหกิจ

ฝ่ายวิสาหกิจ

ดำเนินกิจกรรมด้านวิสาหกิจ

เป็นการผลิตและแปรรูปผลผลิต

ทางด้านการเรียนการสอนและวิจัย

เพื่อจำหน่าย โดยเปรียบเสมือนบริษัท

ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของ

วิสัยทัศน์/ภารกิจ

วิสัยทัศน์ของฟาร์มมหาวิทยาลัย

ฟาร์มมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะเป็นฟาร์มมาตรฐาน ต้นแบบ และครบวงจร มีความเป็นเลิศในการให้บริการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย และเป็นหน่วยวิสาหกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ภารกิจ

– ให้บริการการเรียนการสอน

– ให้บริการและสนับสนุนงานวิจัย

– ให้บริการวิชาการ

– ดำเนินงานด้านวิสาหกิจ

X