ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและวิจัย

ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและวิจัย

สนับสนุนและรองรับการเรียนการสอนและวิจัย

ฝ่ายวิสาหกิจ

ฝ่ายวิสาหกิจ

ดำเนินกิจกรรมด้านวิสาหกิจ

เป็นการผลิตและแปรรูปผลผลิต

ทางด้านการเรียนการสอนและวิจัย

เพื่อจำหน่าย โดยเปรียบเสมือนบริษัท

ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของ

วิสัยทัศน์/ภารกิจ

วิสัยทัศน์ของฟาร์มมหาวิทยาลัย

ฟาร์มมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะเป็นฟาร์มมาตรฐาน ต้นแบบ และครบวงจร มีความเป็นเลิศในการให้บริการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย และเป็นหน่วยวิสาหกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ภารกิจ

– ให้บริการการเรียนการสอน

– ให้บริการและสนับสนุนงานวิจัย

– ให้บริการวิชาการ

– ดำเนินงานด้านวิสาหกิจ

ข่าวสาร

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

จำหน่ายกล้วยไม้ขวด มทส.

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน ฟาร์ม มทส.

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X