สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรปริญญาโท-เอก

หลักสูตรปริญญาโท

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรปริญญาเอก

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นสาขาที่สร้างคนและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ด้านอาหารของประเทศและภูมิภาค

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารแบบสากลที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ และมีความรบผิดชอบต่อสังคม

X