เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Upskill - Reskill

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

วิสัยทัศน์

      เป็นองค์กรชั้นนำในการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ

พันธกิจ

      1. เป็นศูนย์การให้บริการวิชาการ ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนและท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับองค์กรชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
2. เป็นศูนย์ประสานงานการปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่ภาคการผลิต ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
3. เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อสังคมที่ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และกลุ่มการผลิตเพื่อให้มีความสามารถในการเลือกรับการถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการคิด แก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป

ค่านิยม

      ยึดหลักการดำเนินงานให้ลุล่วงและประสบความสำเร็จได้ดังนี้ “SMART TECHNOPOLIS”

S

M

A

R

T

Simplification
ระบบการทำงานที่คล่องตัว
Moral
การทำงานที่โปร่งใส
มีคุณธรรม จริยธรรม
Attitude
การมีทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กร
Reliability
การทำงานที่มี
ความน่าเชื่อถือ
Team work
การทำงานเป็นทีม

สำนักงาน
ผู้อำนวยการเทคโนธานี

สำนักงาน
บ่มเพาะนวัตกรรม

สำนักงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม

สำนักงาน
บริการวิชาการ
ปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี

สำนักงาน
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา

X