ประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพ

        ความเป็นมา : การเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี เทคโนธานีเริ่มเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ตั้งแต่ปีพ.ศ.2542 โดยศาสตราจารย์ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในขณะนั้น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002:1994 มาใช้ในการบริหารงานเทคโนธานีเนื่องจากเห็นว่า เทคโนธานีเป็นหน่วยงานวิสาหกิจต้องหารายได้เลี้ยงตัวเอง น่าจะเป็นหน่วยงานนำร่องในการเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เพื่อให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งเป็นกระบวนการในการสร้างความมั่นใจต่อผู้มาใช้บริการ อันจะส่งผลให้หน่วยงานมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จึงได้มอบนโยบายให้ผู้อำนวยการเทคโนธานี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โชคชัย วนภู) และรองผู้อำนวยการเทคโนธานี(อาจารย์ดร.วุฒิด่านกิตติกุล) ในขณะนั้น ดำเนินการโครงการระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO เทคโนธานีซึ่งในช่วงเวลานั้นโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพอยู่ในสังกัดของเทคโนธานีจึงได้เข้าร่วมโครงการระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ด้วยและจากความมุ่งมั่นของผู้บริหาร และความร่วมมือของพนักงานเทคโนธานีทุกคน จึงทำให้ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002:1994 เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 และได้ดำรงรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISOเรื่อยมา จนถึงปัจจุบันได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ด้วยกัน 6 ครั้ง จากบริษัท SGS (Thailand) จำกัด ดังนี้

ครั้งที่ 1 รับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002:1994 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543             ขอบเขตการรับรอง คือ กระบวนการบริการการบริหารจัดการ รวมทั้งการประสานงานกับชุมชนและผู้ประกอบการ ในการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(The Provision of administrative service including interfaces with public and private enterprises in support of The Suranaree University of Technology.)

ครั้งที่ 4 รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008
 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
 

      ขอบเขตการรับรอง คือ กระบวนการบริการข้อมูล (The Provision of Information Service.)

ครั้งที่ 2 รับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ขอบเขตการรับรอง คือ กระบวนการให้บริการวิชาการและปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ(The Provision in Providing Academic and Technology Service, Adaptation and Transfer for Local Region and Nation Community.)

ครั้งที่ 5 รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

      ได้กำหนด ขอบเขตการรับรอง คือ การให้บริการวิชาการและถ่ายยทอด เทคโนโลยีแก ่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และระดับประเทศ (Provision of Academic Services and Technology Transfer for Local Region and Country Development.)

ครั้งที่ 3 รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ขอบเขตการรับรอง คือ กระบวนการบริการข้อมูล (The Provision of Information Service.)

ครั้งที่ 6 รับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560
      มีอายุการรับรองเป็นระยะเวลา 3 ปีคือตั้งแต่วันที่22ตุลาคม พ.ศ. 2560 – วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
      ผู้อำนวยการเทคโนธานี  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์       ดร.ปภากร พิทยชวาล) ได้กำหนดขอบเขตการรับรอง “การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศและอาเซียน” (Provision of Academic Services and Technology Transfer for National and ASEAN Development)

X