สถานพัฒนาคณาจารย์

สถานพัฒนาคณาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมออนไลน์ เรื่อง สร้างคนให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง (Effective Coaching) โดย ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2564
*** รับจำนวนจำกัด จำนวน 80 คน เฉพาะบุคลากร มทส. เท่านั้น เนื่องจากเป็นการอบรมต่อเนื่อง ขอสงวนสิทธิ์ให้กับท่านที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 2 วัน ***

คณาจารย์หรือบุคลากรที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3BsMWtQ หรือ Scan QR code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวัชรี พิรักษา โทร.4658

📝 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน https://bit.ly/3zqW7sS

วีดิทัศน์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน เรื่อง เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) กับนักศึกษา

X