สถานพัฒนาคณาจารย์

สถานพัฒนาคณาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของสถานพัฒนาคณาจารย์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ในวันที่ 16 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดย อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา เพ็งอารีย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้การพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ กลุ่มการสอน ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRRU SHOW AND SHARE : NRRU Best Practice 2021 ในหัวข้อ “อาจารย์ใหม่กับการสอนออนไลน์” และ “เทคนิคการสอนออนไลน์ สไตล์ อ.ประพัฒน์” โดย หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ 

กิจกรรมการชี้แจงแหล่งสืบค้นข้อมูลรายงานผลการประเมินการสอนในระดับรายวิชาและระดับสาขาวิชา/หลักสูตร เพื่อข้อมูลรายงานผลการประเมินการสอนอาจารย์ไปใช้ในงานประกันคุณภาพ โดยจะมีการจัดกิจกรรในวันที่ 13 กันยายน 2564 / 17 กันยายน 2564 และ 20 กันยายน 2564

กิจกรรมสัมมนาหน่วยงานประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เรื่อง การใช้ Google Tools เพื่อการพัฒนางาน และ Work from home กับ Microsoft Office 365 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุเทพ โลหณุต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อที่จะช่วยให้เกิดการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การบรรยาย เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน โดย อ. ดร.พิมพ์ศิริ เทเลอร์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 10 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 สถานพัฒนาคณาจารย์จัดกิจกรรม “5ส” โดยความร่วมมือทั้งผู้บริหารและบุคลากร ในการจัดการโต๊ะทำงานและสำนักงานให้ “สะอาด สะดวก สะสาง สร้างสุขลักษณะ และสร้างนิสัย”

 
X