สถานพัฒนาคณาจารย์

สถานพัฒนาคณาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์กำหนดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตามบริบทสำนักวิชา “FIRST DRAFT, FIRST DAY, UKPSF 2021” ภายใต้โครงการ SUT Fellowship Brotherhood 2021 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคิดและแนวปฏิบัติตนอันนำไปสู่การเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาที่ดี สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework) และแนวทางการเขียนขอรับรองวิทยฐานะ ด้านการสอนในบริบทสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 
[โดยทีมวิทยากรหลักประจำสำนักวิชา]
รศ.ดร.พรศิริ จงกล (SFHEA) คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ผศ.ดร.ชิตพงษ์ เวชไธสงค์ (FHEA) หัวหน้าสถานนวัตกรรมวิศวศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ผศ.ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา (FHEA) อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแก่ “ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์” ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2564” จากสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กำลังเกิดขึ้นอีกระลอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษา โปรดทำแบบประเมินความเสี่ยง COVID-19 ทุกวัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน เข้าอาคาร การเข้ารับบริการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โปรดเว้นระยะห่างทางสังคม รักษาความสะอาด กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 1-2 เมตร

X