สถานพัฒนาคณาจารย์

สถานพัฒนาคณาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กำลังเกิดขึ้นอีกระลอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษา โปรดทำแบบประเมินความเสี่ยงCOVID-19 ทุกวัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน เข้าอาคาร การเข้ารับบริการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โปรดเว้นระยะห่างทางสังคม รักษาความสะอาด กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 1-2 เมตร

X