ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำ ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดทรัพยากรธรรมชาติภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เผยแพร่และให้ความรู้กับประชาชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  2. ดูแลทรัพยากรและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่
  3. อบรม เผยแพร่ ส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย เพื่อส่งเสริมการสร้างบุคลากรในการพิจารณาอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  4. ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนและท้องถิ่น ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภารกิจ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดูแลพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ และบริการแหล่งเรียนรู้

ข่าวสาร

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X