ส่วนประชาสัมพันธ์

  • วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นที่ยอมรับ ในฐานะสถาบันแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นที่พึ่งของสังคม

  • พันธกิจ (Missions)

ส่วนประชาสัมพันธ์มีขอบข่ายภารกิจและพันธกิจในการดำเนินงาน  ดังนี้

  1. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

  2. เผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยตามภารกิจ 5 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการให้เป็นที่รับรู้จากสังคมอย่างกว้างขวาง

  3. ประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักเรียนที่มีศักยภาพสูงและมีผลการเรียนดีเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมากขึ้น

  4. ดำเนินการสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันของประชาคมมหาวิทยาลัย และให้เป็นที่ยอมรับในฐานะบ้านอันอบอุ่นของผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม

X