ส่วนส่งเสริมวิชาการ

ส่วนส่งเสริมวิชาการ

การปาฐกถา "SUT'S Student Profiles : Cultivating Soft Skills" โดยท่านอธิการบดี วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2
การปาฐกถา "SUT Quality Culture get Together" โดยท่านอธิการบดี วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสุรนารี ช้้น 2 สุรสัมมนาคาร
มทส. ผ่านการประเมิน EdPEx 200
X