ส่วนส่งเสริมวิชาการ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

พันธกิจ

  1. ดำเนินการธุรการและจัดการประชุม ได้แก่ งานธุรการทั่วไป การประชุมสภาวิชาการ และงานประชุมของฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

  2. สนับสนุนวิชาการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร สถาบันสมทบ และบัณฑิตศึกษา

  3. ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

  4. ดำเนินงานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ

 

ข่าวสาร

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X