ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา(ศนท.)

(The Center for Educational Innovation and Technology:CEIT)

วิสัยทัศน์

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ขั้นสูงสำหรับนักศึกษา และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ โดยยึดหลักรวมบริการประสานภารกิจ

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


X