ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา(ศนท.)

(The Center for Educational Innovation and Technology:CEIT)

วิสัยทัศน์

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ขั้นสูงสำหรับนักศึกษา และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ โดยยึดหลักรวมบริการประสานภารกิจ

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิสัยทัศน์:

สถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นที่พึ่งของสังคม

เป้าประสงค์หลัก:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดับ 1 ของประเทศ และอยู่ใน 200 อันดับแรกของเอเชีย และเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างแท้จริง

ค่านิยม: พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในบุคลากร เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

EASI

E: Excellence มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

A: Accountability เป็นผู้มีความรับผิดชอบอันเกิดจากจิตสำนึก ซื่อตรง มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับสภาวการณ์ต่างๆ

S: Self-Good Governance การบริหารงานในมหาวิทยาลัยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักอัตตาภิบาล

I: Innovation มุ่งเน้นสร้าง และนำนวัตกรรม มาใช้ปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจทุกด้านเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความทันสมัยตามเปลี่ยนแปลงของโลก(Modernization) และมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง(Internationalization)

X