สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)


สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์


สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)


สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)


สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ ผลิตสัตว์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรประกาศนียบัตร “การผลิตพืชอัจฉริยะ”
หลักสูตรประกาศนียบัตร “การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์”

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

Previous
Next

ข่าวเด่น

รางวัลและความภาคภูมิใจ

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น (Upcoming Events)

october

202120sepAll Day18octรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 : PORTFOLIO(All Day) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

202120sepAll Day18octรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนานักเทคโนโลยีและนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2565(All Day) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิชา

ช่องทางการติดตาม

X