สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)


สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์


สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)


สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)


สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ ผลิตสัตว์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรประกาศนียบัตร “การผลิตพืชอัจฉริยะ”
หลักสูตรประกาศนียบัตร “การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์”

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

Previous
Next

การรับสมัครเข้าศึกษา

รอบที่ 1

PORTFOLIO
(ปิดรับสมัคร)

รอบที่ 1

รอบ PORTFOLIO
ปิดรับสมัคร

รอบที่ 2

QUOTA
(ปิดรับสมัคร)

รอบที่ 2

รอบ QUOTA
ปิดรับสมัคร

รอบที่ 3

ADMISSION
(ปิดรับสมัคร)

รอบที่ 3

รอบ ADMISSION
ปิดรับสมัคร

รอบที่ 4

รับตรงอิสระ
(ปิดรับสมัคร)

รอบที่ 4

รอบรับตรงอิสระ
ปิดรับสมัคร

รอบที่ 5

รับตรง มทส.
วันนี้ - 20 ก.ค.

รอบที่ 5

รอบรับตรง มทส.
สมัคร

ข่าวเด่น

รางวัลและความภาคภูมิใจ

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น (Upcoming Events)

july

No Events

สาขาวิชา

ช่องทางการติดตาม

X