สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)


สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์


สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)


สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)


สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ ผลิตสัตว์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรประกาศนียบัตร “การผลิตพืชอัจฉริยะ”
หลักสูตรประกาศนียบัตร “การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์”

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

ข่าวเด่น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น (Upcoming Events)

may

202225mayAll Day07junรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 : Direct Admission (25 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2565)(All Day)

202230may(may 30)9:00 am31(may 31)5:00 pmขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรม Workshop ออนไลน์ “เขียน Resume อย่างไรให้ได้งาน”9:00 am – 5:00 pm (31)

สาขาวิชา

ช่องทางการติดตาม

X