วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นองค์กรชั้นนำที่สุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการเกษตรบูรณาการ โดยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับการพัฒนายุทธศาสตร์ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ (Mission)

  1. ผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ
  2. วิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัยและพัฒนา ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
  3. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  4. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  5. ปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น

 

ค่านิยม (Value)

ในการดำเนินกิจกรรมของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร บุคลากรของสำนักวิชาได้ยึดถือค่านิยมองค์กร TIS ซึ่งเป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษของสำนักวิชา โดยอักษรดังกล่าวมีความหมาย ดังนี้คือ

T = Teamwork/Unity

R = Respect for Human Diversity

I  = Innovative of Science and Technology

S = Social Responsibility

 

ปรัชญาทางการศึกษา

สร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการเกษตรบูรณาการและส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

X