วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรมอยู่ในระดับหนึ่งร้อยของทวีปเอเชียภายในปี ค.ศ. 2020

 

พันธกิจ (Mission)

  1. ผลิตและพัฒนากำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
  2. วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการและการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
  3. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  4. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  5. ปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น

 

ค่านิยม (Value)

ในการดำเนินกิจกรรมของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร บุคลากรของสำนักวิชาได้ยึดถือค่านิยมองค์กร TIS ซึ่งเป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษของสำนักวิชา โดยอักษรดังกล่าวมีความหมาย ดังนี้คือ

T = Teamwork/Unity

I  = Innovative of Science and Technology

S = Social Responsibility

TIS หมายถึง ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

 

ปรัชญาทางการศึกษา

มุ่งสู่นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรชั้นเลิศเพื่อสังคม (Heading towards excellent agricultural innovation for society)

X