หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพืชศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ
(หลักสูตรนานาชาติ)

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

X