ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร

และความมั่นคงปลอดภัยทางด้านอาหาร

(หลักสูตรนานาชาติ)

 

X