ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม

(หลักสูตรนานาชาติ)

 

X