สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

Previous
Next
ขอแสดงความยินดีกับ ทันตแพทย์หญิงพัชราภรณ์ บูรณาหาร บัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 3 ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ประจําปี 2566 มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
Read More »
ขอแสดงความยินดีกับทันตแพทย์ใหม่ รุ่นที่ 3 ในโอกาสได้รับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ประจำปี 2566 และเข้าปฏิบัติงานพื้นที่ใช้ทุน ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข
Read More »
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ทันตแพทย์หญิงชฎาธร ชูเดช ในโอกาสได้รับรางวัล ‘’ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม’’ เป็นโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึก จากกองทุน ศ.อิศระ – ทพญ.ขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์ ในมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล
Read More »
1
รุ่นนักศึกษาทันตแพทย์ปัจจุบัน
พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตภายใต้แนวคิดแพทย์ช่องปาก ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
พันธกิจ
2) สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ
3) ให้บริการวิชาการเพื่อสังคม
พันธกิจ
4) การให้บริการทางทันตกรรมที่ได้มาตรฐานอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม
Previous
Next

07oct8:00 น.17:00 น.DENT SUT OPEN HOUSE 2023

X