หน้าแรก

หน้าแรก

Previous
Next

Dent SUT Open House ครั้งที่ 3

  กิจกรรมดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มทส.(เปิดบ้านทันตแพทย์ มทส. De

Read More »
กิจกรรมให้บริการทางสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

กิจกรรมให้บริการทางสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมห

Read More »
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEx ระดับสำนักวิชา สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

การประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

Read More »
X