สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

Previous
Next
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นที่ 1 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ
Read More »
1
รุ่นนักศึกษาทันตแพทย์ปัจจุบัน
พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตภายใต้แนวคิดแพทย์ช่องปาก ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
พันธกิจ
2) สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ
3) ให้บริการวิชาการเพื่อสังคม
พันธกิจ
4) การให้บริการทางทันตกรรมที่ได้มาตรฐานอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม
Previous
Next

04mar(mar 4)0:00 น.08apr(apr 8)0:00 น.รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 QUOTA

จำนวนผู้เข้าชม

X