สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

Previous
Next
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Read More »
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทันตแพทย์ชนกนันท์ ศิริคำน้อย ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจาน บ้านเชียงเกมส์”
Read More »
1
รุ่นนักศึกษาทันตแพทย์ปัจจุบัน
พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตภายใต้แนวคิดแพทย์ช่องปาก ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
พันธกิจ
2) สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ
3) ให้บริการวิชาการเพื่อสังคม
พันธกิจ
4) การให้บริการทางทันตกรรมที่ได้มาตรฐานอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม
Previous
Next

24mar8:30 น.15:30 น.ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 3

X