หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน

หลักสูตรฝึกอบรมบริการวิชาการ

หลักสูตรฝึกอบรม

ตารางกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม
  • อบรมการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มไก่โคราชเชิงพาณิชย์ 20 เมษายน 2564 แก่ อบต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ณ มทส.
  • อบรมการเลี้ยงโคเนื้อ โดยให้ตลาดนำการผลิต(เบื้องต้น) 21-22 เมษายน 2564 แก่กลุ่มบ้านท่าลี่ ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ณ บ้านท่าลี่
  • อบรมการเลี้ยงโคเนื้อโดยให้ตลาดนำการผลิต 27 เมษายน 2564 ณ อบต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
  • อบรมการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มไก่โคราช 28 เมษายน 2564 ณ อบต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรมอยู่ในระดับหนึ่งร้อยของทวีปเอเชียภายในปี ค.ศ. 2020

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตและพัฒนากำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

2. วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการและการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ

3. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

4. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5. ปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น

ค่านิยม (Value)

ในการดำเนินกิจกรรมของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร บุคลากรของสำนักวิชาได้ยึดถือค่านิยมองค์กร TIS ซึ่งเป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษของสำนักวิชา โดยอักษรดังกล่าวมีความหมาย ดังนี้คือ

T = Teamwork/Unity

I  = Innovative of Science and Technology

S = Social Responsibility

TIS หมายถึง ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

X