หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน

หลักสูตรฝึกอบรมบริการวิชาการ

หลักสูตรฝึกอบรม

ตารางกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม
  • อบรมการผลิตโคต้นน้ำโดยให้ตลาดนำการผลิต 24 ธันวาคม 2563 ณ ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
  • การปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ ตอน การปรับปรุงพันธุ์เมล่อน DIY 9 มกราคม 2564
  •  การปรับตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อรองรับผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) 10 มกราคม 2564
  • การผลิตและการตลาดผักสลัดไฮโดรโปนิกส์โดยมืออาชีพ 11 มกราคม 2564
  • มหัศจรรย์ไข่น้ำ (ผำ) – แหล่งโปรตีนสูงจากพืช 11 มกราคม 2564
  • เทคนิคการปลูกผักสดอินทรีย์และการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง #5 วันที่ 16 มกราคม 2564

รายละเอียด หลักสูตร คลิก https://drive.google.com/file/d/1EavgajetdPqnLNbWJeeRttTrnQFrp0GW/view?usp=sharing

ใบสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม คลิก https://forms.gle/U83TR834aJjpXLN66

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรมอยู่ในระดับหนึ่งร้อยของทวีปเอเชียภายในปี ค.ศ. 2020

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตและพัฒนากำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

2. วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการและการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ

3. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

4. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5. ปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น

ค่านิยม (Value)

ในการดำเนินกิจกรรมของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร บุคลากรของสำนักวิชาได้ยึดถือค่านิยมองค์กร TIS ซึ่งเป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษของสำนักวิชา โดยอักษรดังกล่าวมีความหมาย ดังนี้คือ

T = Teamwork/Unity

I  = Innovative of Science and Technology

S = Social Responsibility

TIS หมายถึง ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

X