หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน

หลักสูตรฝึกอบรมบริการวิชาการ

หลักสูตรฝึกอบรม

ตารางกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม
  • หน่วยงานที่สนใจจัดอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ สามารถติดต่อประสานงานได้เลยนะคะ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-224 965
  • ลงชื่อผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม คลิก

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรมอยู่ในระดับหนึ่งร้อยของทวีปเอเชียภายในปี ค.ศ. 2020

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตและพัฒนากำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

2. วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการและการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ

3. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

4. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5. ปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น

ค่านิยม (Value)

ในการดำเนินกิจกรรมของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร บุคลากรของสำนักวิชาได้ยึดถือค่านิยมองค์กร TIS ซึ่งเป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษของสำนักวิชา โดยอักษรดังกล่าวมีความหมาย ดังนี้คือ

T = Teamwork/Unity

I  = Innovative of Science and Technology

S = Social Responsibility

TIS หมายถึง ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

X