หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน

หลักสูตรฝึกอบรมบริการวิชาการ

หลักสูตรฝึกอบรม

ตารางกิจกรรม/การจัดฝึกอบรม
  • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ไข่น้ำ (ไข่ผำ) Super Food” จำนวน 2 รุ่น 25 เมษายน 2566 และ 1 พฤษภาคม 2566 ลงทะเบียนก่อน 15 เมษายน 2566 มีส่วนลดค่าลงทะเบียน
  • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตัดแต่งเนื้อโคขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 4 ช่วงปลายเดือน พฤษภาคม 2566 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท สนใจสอบถาม 044-224 965
  • หน่วยงานที่สนใจจัดอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ สามารถติดต่อประสานงานที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-224 965

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นองค์กรชั้นนำที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการเกษตรแบบบูรณาการ โดยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เป็นฐานในการพัฒนาเศราฐกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

  1. ผลิตและพัฒนากำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
  2. วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการและการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
  3. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  4. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
  5. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านเกษตร เพื่อส่งเสริม สร้างสรรค์ และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม รวมทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่านิยม (Value)

ในการดำเนินกิจกรรมของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร บุคลากรของสำนักวิชาได้ยึดถือค่านิยมองค์กร TRIS ดังนี้คือ

T = Together

R = Respect for Human Diversity

I  = Innovative of Science and Technology

S = Social Responsibility

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

X