สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หลักสูตรการศึกษา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

Previous
Next

The latest Issue of Suranaree Journal of Social Science (January-June 2021)

Suranaree Journal of Social Science or SJSS is a peer-reviewed journal that aims to bridge the gap between academic research and real-world practice.

The journal has also been indexed and listed in the “ONESQA’s Lists of Approved Journal” and TCI , ACI databases.

SJSS invites researchers and practitioners to submit manuscripts that are related to social science, humanities and applied sciences as well as all their variations.

This issue of SJSS provides articles on modern technologies in tourism, education as well as general and financial management.  All of these topics are relevant to the situations we are currently facing today. 

ข่าวสาร

ช่องทางการติดตาม

X