สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หลักสูตรการศึกษา

 • หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 • หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 • หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
 • หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
 • หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
 • หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
 • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
 • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 • หลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม
Click Here
พันธกิจ
ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
Click Here
ภารกิจ/เป้าประสงค์
มุ่งสร้างบัณฑิตที่รู้ชัด ปฏิบัติได้ ที่มีฐานคิดของความเป็นผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการบูรณาการจัดการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ มุ่งเน้นผลงานที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสังคม มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผสานกับภาษาและวัฒนธรรม มุ่งบริหารจัดการภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล
Click Here
Previous
Next

ข่าวสาร

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม กำหนดจัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนอกสถานที่ พ.ศ. 2563

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม กำหนดจัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนอกสถานที่ พ.ศ. 2563 หัวข้อ “Digital transformation on organizational performance of IST” ในระหว่างวันศุกร์ที่ 25 – วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ ภูมนตรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ขอแสดงความยินดี

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ ในโอกาสที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท

X