สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หลักสูตรการศึกษา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม
พันธกิจ
ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
Click Here
ภารกิจ/เป้าประสงค์
มุ่งสร้างบัณฑิตที่รู้ชัด ปฏิบัติได้ ที่มีฐานคิดของความเป็นผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการบูรณาการจัดการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ มุ่งเน้นผลงานที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสังคม มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผสานกับภาษาและวัฒนธรรม มุ่งบริหารจัดการภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล
Click Here
ภารกิจ/เป้าประสงค์
มุ่งสร้างบัณฑิตที่รู้ชัด ปฏิบัติได้ ที่มีฐานคิดของความเป็นผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการบูรณาการจัดการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ มุ่งเน้นผลงานที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสังคม มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผสานกับภาษาและวัฒนธรรม มุ่งบริหารจัดการภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล
Click Here
Previous
Next

ข่าวสาร

ช่องทางการติดตาม

X