โครงสร้างองค์กรและการบริหาร

โครงสร้างองค์กรและการบริหาร

โครงสร้างองค์กร

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม แบ่งส่วนงานออกเป็น 6 ส่วนงาน ได้แก่  สำนักงานคณบดี สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถานวิจัย (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2558)

โครงสร้างการบริหาร

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 กำหนดให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสำนักวิชา มีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ และกำหนดให้มีรองคณบดีเพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย มีหัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้าสถานวิจัยรับผิดชอบงานของสาขาวิชาและสถานวิจัย  และหัวหน้าสำนักงานคณบดีรับผิดชอบช่วยงานบริหารจัดการของสำนักงานคณบดี

การบริหารจัดการองค์การโดยองค์คณะบุคคลในระดับสำนักวิชาที่เรียกว่า คณะกรรมการประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา 4 คน หัวหน้าสถานวิจัย 1 คน ผู้แทนคณาจารย์ 3 คน ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่พิจารณาดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสำนักวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย ภายใต้การบริหารงานเพื่อตอบเป้าประสงค์ตามหลักอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

X