โครงสร้างองค์กรและการบริหาร

โครงสร้างองค์กรและการบริหาร

 โครงสร้างองค์กร

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม แบ่งส่วนงานออกเป็น 5 ส่วนงาน ได้แก่  สำนักงานคณบดี สาขาวิชาศึกษาทั่วไป  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถานวิจัย (ตามประกาศมหาวิทยาลัย           เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2565)

โครงสร้างการบริหาร

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 กำหนดให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสำนักวิชา มีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ และกำหนดให้มี           รองคณบดีเพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย มีหัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้าสถานวิจัย    รับผิดชอบงานของสาขาวิชาและสถานวิจัย  และหัวหน้าสำนักงานคณบดีรับผิดชอบช่วยงานบริหารจัดการ  ของสำนักงานคณบดี

การบริหารจัดการองค์การโดยองค์คณะบุคคลในระดับสำนักวิชาที่เรียกว่า คณะกรรมการประจำสำนักวิชา  เทคโนโลยีสังคม ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา 3 คน หัวหน้าสถานวิจัย 1 คน           ผู้แทนคณาจารย์ 3 คน ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่พิจารณาดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสำนักวิชา   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย ภายใต้การบริหารงาน       เพื่อตอบเป้าประสงค์ตามหลักอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

X