วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม และสมรรถนะหลัก

วิสัยทัศน์ 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม

 

พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต  วิจัย  บริการวิชาการ  ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

 

เป้าประสงค์

  • มุ่งสร้างบัณฑิตที่รู้ชัด ปฏิบัติได้ ที่มีฐานคิดของความเป็นผู้ประกอบการ

  • มุ่งเน้นการบูรณาการจัดการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

  • มุ่งเน้นผลงานที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสังคม

  • มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผสานกับภาษาและวัฒนธรรม

  • มุ่งบริหารจัดการภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล

 

ค่านิยม

“ยึดหลักธรรมาภิบาล ทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม”

o  Innovation = สร้างสรรค์ + รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

o  Good Governance = ยึดหลักธรรมาภิบาล

o  Teamwork = สามัคคี + ให้เกียรติ + เสียสละ + มืออาชีพ

 

สมรรถนะหลัก

o  ความสามารถในการจัดวิธีการเรียนการสอนแบบ active learning ในชั้นเรียน (Ability to use active learning method in classroom)

o  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน  (Ability to use technology in teaching)

o  ความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation)

o  ความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset)

X