วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มุ่งยกระดับการเรียนรู้การวิจัย ด้านเทคโนโลยีสังคมสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

เป้าประสงค์

จัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป อย่างน้อย 100 ชุดวิชา ภายในปี พ.ศ. 2568

ค่านิยม

     IST 

          I = Interdisciplinary  สหวิทยาการ

          S = Sustainable culture สืบสานภูมิปัญญา

          T = Timeless Education การศึกษาตลอดชีวิต

สมรรถนะหลัก

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาในศาสตร์สำหรับทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

X