โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บริการทางการแพทย์ddd

บริการทางการแพทย์

แพทย์เฉพาะทาง
– คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป
– คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว
– คลินิกแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช
– คลินิกศัลยกรรม
– คลินิกแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ
– คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท
– ศัลยกรรมเด็ก
– ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
– คลินิกแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม
– คลินิกอายุรกรรมโรคปอด
– คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินอาหารและตับ
– คลินิกแพทย์เฉพาะทางอายุกรรมสมองและระบบประสาท
– คลินิกแพทย์เฉพาะทางโรดหัวใจ
– คลินิกแพทย์เฉพาะทางกุมารเวช
– คลินิกแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก
– คลินิกแพทย์เฉพาะทางตา
– คลินิกสุขภาพจิต
– คลินิกแพทย์เฉพาะทางรังสี
– คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
– คลินิกกายภาพบำบัด
– ศูนย์ตรวจสุขภาพ

สนับสนุนทางการแพทย์
– ศูนย์รังสีวินิจฉัย
– แผนกเภสัชกรรม
– แผนกห้องปฏิบัติการ
– แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลินิกบริการพิเศษ
– คลินิกทันตกรรม
– ศูนย์ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ SUTH Sleep Lab Center
– หน่วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ (Assisted Reproductive Technology Unit)

การบริการทางการพยาบาล

การบริการทางการพยาบาล
– กลุ่มงานการพยาบาล
– แผนกผู้ป่วยนอก 1
– แผนกผู้ป่วยนอก 2
– แผนกผู้ป่วยนอก 3
– แผนกสร้างเสริมสุขภาพ
– แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
– แผนกหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดและทารกแรกเกิดวิกฤต
– แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต
– แผนกหอผู้ป่วยสามัญ 1
– แผนกหอผู้ป่วยสามัญ 2
– แผนกหอผู้ป่วยพิเศษ
– แผนกไตเทียม
– แผนกสูตินรีเวช
– แผนกวิสัญญี
– แผนกห้องผ่าตัด
– แผนกเวชภัณฑ์และเครื่องมือปราศจากเชื้อ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลวิทยาลัยชั้นนำของระเทศและเป็นที่พึ่งของสังคม

พันธกิจ

1.สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์
2.เป็นศูนย์กลางทางการวิจัยด้านวิทยาการที่ทันสมัย
3.ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับมาตราฐานสากลอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม
4.สร้างเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ค่านิยม

S – Systems Thinking คิดอย่างเป็นระบบ
U – United of Qualities เป็นหนึ่งด้านคุณภาพ
T – Teamwork & Technology ทำงานเป็นทีมและใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
H – Humanize Care บริการด้วยใจ

X