ส่วนสารบรรณและนิติการ

การดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ของส่วนสารบรรณและนิติการ

คู่มือคัดแยกหนังสือทำลาย

แบบฟอร์มงานไปรษณีย์

อยู่ในเมนู “การให้บริการ” เลือก “แบบฟอร์มขอใช้บริการ

การติดต่อรับสิ่งของจากหน่วยประสานงาน มทส. กทม.

โปรดศึกษารายละเอียดในเมนู “การให้บริการ” เลือก “การให้บริการของ สสน.” “งานธุรการ” ตามขั้นตอนการปฏิบัติในข้อ 1 ของงานธุรการ

วิสัยทัศน์

           เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศในการให้บริการด้านสารบรรณและกฎหมายตามหลักอัตตาภิบาลและหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

           ให้บริการด้านการสารบรรณ การประสานงานและสนับสนุนงานผู้บริหาร การให้บริการความรู้และวิธีการด้านกฎหมาย

X