สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม  มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสังคม ในรูปแบบสหวิทยาการ เพื่อพัฒนาทักษะมนุษย์ ทักษะองค์การ ทักษะการสื่อสาร และทักษะเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

พันธกิจ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปฏิบัติภารกิจหลักตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเน้นการบูรณาการภารกิจการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีสัมพันธภาพเอื้อประโยชน์ต่อกัน
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็นสำนักวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนรายวิชาบริการกลาง คือ ศึกษาทั่วไปและภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มุ่งเน้น “คุณธรรมนำความรู้” ทุกรายวิชาจะกำหนด  “คุณธรรมประจำรายวิชา” ไว้เพื่อให้นักศึกษายึดถือ และจัดกิจกรรมการเรียนนำคุณธรรมมาปฏิบัติ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิจัย งานวิชาการ อันเป็นนวัตกรรม เพื่อนำกลับไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างครบวงจร

ภารกิจ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจหลัก 5 ประการดังนี้

  1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ
  2. วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
  3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
  4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  5. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
X