โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน

การรักษามะเร็ง
ด้วยเทคนิคโบรอนจับยึดนิวตรอน

Boron Neutron Capture Therapy:

บทความ/ข่าวสาร

X