BNCTRC

มารู้จักเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ปว. มทส.

 

  • เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่ใช้ผลิตนิวตรอนขนาดเล็ก
  • ใช้เชื้อเพลิงยูเรเนียมที่มีความเข้มข้น 19.75% เป็นยูเรเนียมสมรรถนะต่ำ
  • มีความปลอดภัยสูง

การใช้ประโยชน์จากเครื่อง ปว. มทส.

  • การรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคนิคโบรอนจับยึดนิวตรอน
  • การวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิคการวัดรังสีแกมมาพรอมต์
  • การถ่ายภาพด้วยนิวตรอน

 

BNCT ที่มีอยู่ในทั่วโลก

คลิ๊กดาวโหลดเอกสาร

การรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคนิค BNCT

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ปฏิบัติการที่มีความเป็นเลิศด้านวิจัยรังสีรักษาในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา วิจัยและให้บริการด้านรังสีรักษา ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภารกิจ

1. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา วิจัย และให้บริการด้านรังสีและการรักษา

2. เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้านในระดับอาเซียน

3. เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษา และการบริการสาธารณสุขในระดับสูง สำหรับประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. เพื่อเป็นแหล่งกระจายความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสู่ภูมิภาค

 

X