นักศึกษานานาชาติ

นักศึกษานานาชาติ

ศูนย์กิจการนานาชาติ

เดิมเป็นหน่วยงานระดับส่วน มีชื่อเรียกว่า ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งตั้งขึ้นในสำนักงานอธิการบดี ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นศูนย์กิจการนานาชาติเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2537 เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการติดต่อ ประสานงาน อำนวยความสะดวก ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล เกี่ยวกับกิจการนานาชาติ วิเทศสัมพันธ์ และความร่วมมือกับต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัย

ทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการติดต่อ ประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศให้กับสำนักวิชา สาขาวิชา ศูนย์ สถาบัน และทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิชาการเพื่อให้สามารถเป็นมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของประเทศและชั้นนำของเอเชีย

SUT International Graduate Admissions Center for International Affairs Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP)

X