ข้อกำหนดในการให้บริการ

ข้อกำหนดในการให้บริการ

ข้อกำหนดเรื่องการใช้

เข้าเว็บไซต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าของ ดำเนินการ มอบสิทธิให้ใช้ และควบคุมดูแลนี้ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า”ไซต์”) จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการใช้ดังต่อไปนี้

ด้วยการเข้ามาและการใช้ไซต์ถือว่าท่านได้แสดงการรับรู้และยอมรับข้อกำหนดเรื่องการใช้ดังกล่าว หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเรื่องการใช้นี้ท่านไม่ควรเข้าใช้ไซต์ คำว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน” หมายถึงตัวผู้ใช้หรือผู้ดูข้อมูลของไซต์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือเลิกบางส่วนของไซต์เมื่อใดก็ได้ ซึ่งรวมทั้งลักษณะการใช้งานต่างๆ ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือเนื้อหาด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังสามารถตั้งข้อจำกัดสำหรับลักษณะการใช้งานต่างๆ ของเว็บไซต์และบริการอื่นๆ และ/หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของไซต์นี้โดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบ หรือไม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ในกรณีที่มีส่วนที่ขัดกันกับข้อกำหนดเรื่องการใช้ ให้ยึดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับความตกลงให้บริการเป็นหลัก

 

ข้อจำกัดการใช้

ผลิตภัณฑ์และบริการของเว็บไซต์ทั้งหมด รวมถึงข้อมูล วัสดุ ภาพ กราฟฟิกส์ เสียง และส่วนประกอบอื่นๆ บนไซต์ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า”เนื้อหา”) ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์​และเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นอกจากจะมีการระบุเป็นอย่างอื่น การใช้เนื้อหาเหล่านี้บนไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือบุคคลที่สามได้ การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจนำไปสู่การเรียกค่าเสียหาย และ/หรือ เป็นความผิดทางอาญา เนื้อหาจากไซต์ต้องไม่ถูกดัดเเปลง คัดลอกหรือนำไปเผยแพร่  จัดทำใหม่ อัพโหลด โพสต์ แยกส่วน หรือส่งต่อในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก่อน เนื้อหาบนไซต์ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

 

X