โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

“คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเลิศ”

ยินดีต้อนรับสู่

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 22 พ.ย. 2557 “อนุมัติจัดตั้งสถานศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา (Academy for the Study of Science, Technology and Language Learning, ASTL)” 

ประกาศสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การจัดตั้งสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา วันที่ 24 พ.ย. 2557

มาตรการรับมือ COVID-19
แสดงความยินดีกับครูดีเด่น
วันสถาปนา

ชีวิตในโรงเรียน

Flag Counter
X