สาขาวิชาปรีคลินิก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์หลัก/สมรรถนะหลัก

วิสัยทัศน์

“ประสานความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน การวิจัย และการตอบแทนสังคม”

พันธกิจ

1) ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ

2) วิจัยค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัย และพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ

3) ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเอง ทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น

4) ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

5) ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป้าประสงค์หลัก

1) เป็นอันดับ 1 ของประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2) สร้างสรรค์นวัตกรรม และงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมโลก

สมรรถนะหลัก

1) บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถทางวิชาการและการวิจัยสูง

2) มีความสามารถในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลาย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ

ข่าวสาร

SUT Mini Marathon ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X