สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรปริญญาตรี

การรับสมัครระดับปริญาตรี

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

การรับสมัครระดับปริญญาโท

การรับสมัครระดับปริญญาเอก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำทางการศึกษาทางด้านภูมิสารสนเทศ ที่โดดเด่น ทันสมัย ครอบคลุม ลุ่มลึก และมีมาตรฐานระดับสากล ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก”

พันธกิจ

ปฏิบัติตามภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกำหนด  จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มุ่งเน้นการเป็นสถาบันเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค้นคว้าวิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม การบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ตลอดจนการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น เป้าหมายหลักของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจึงมุ่งเน้นเพื่อสร้างหน่วยงานให้เป็นผู้นำทางด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศของประเทศ ซึ่งมีความเป็นเลิศทั้งด้านการเรียน การสอน และการวิจัยตามที่ การยึดมั่นในหลักคุณธรรม/จริยธรรมและหลักจรรยาบรรณอย่างมั่นคง ในการศึกษา/วิจัย ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

ภารกิจ

การเสริมสร้างความเป็นเลิศของสาขาวิชาใน 5 ด้าน คือ

(1) การจัดการศึกษาทางภูมิสารสนเทศในระดับปริญญาโท เพื่อให้บรรลุผลตามปรัชญาที่กำหนด คือมีความโดดเด่น ทันสมัย ครอบคลุม ลุ่มลึก ตามมาตรฐานระดับสากล

(2) การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการศึกษาและการวิจัยที่มีความก้าวหน้าและทันสมัย ทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาด้วย

(3) การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ การเผยแพร่ความรู้ และการฝึกอบรมทางภูมิสารสนเทศ ขั้นสูงต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความต้องการของสังคมและเป้าหมายของการพัฒนาประเทศเป็นสำคัญ

(4) การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย รักการใฝ่หาความรู้ มีจรรยาบรรณทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเองและต่อสังคม

(5) การสร้างมหาบัณฑิตซึ่งมีศักยภาพสูงในการศึกษา/วิจัยที่ก้าวหน้าและทันสมัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงศักยภาพในการประยุกต์ความรู้ความสามารถเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญของสังคมและประเทศ และเพื่อสร้างความก้าวหน้าทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตนได้อย่างยั่งยืน

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

ข้อมูลการติดต่อ

ข่าวสาร

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X