ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

" ศบส. มุ่งมั่น ร่วมกันพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว "

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุด
สืบค้นบทความ หนังสือ ฯลฯ ในฐานข้อมูลออนไลน์ที่ศูนย์บรรณสารฯ บอกรับ รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุด

สืบค้นผลงานวิชาการฉบับเต็มของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย อันเกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
Search Pulinet+4 Catalog sharing Discovery Service:
ThaiLISlogo
บริการสื่อการศึกษา

บริการสื่อการศึกษา

X