ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

ภารกิจ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีภารกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่
1. บริการสารสนเทศและส่งเสริมการรู้สารสนเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนภารกิจ หลักของมหาวิทยาลัย
2. บริการและส่งเสริมการใช้สื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ ของหน่วยงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X