ศูนย์บริการการศึกษา

ศูนย์บริการการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

Video Clip ให้คำแนะนำนักศึกษา

บริการสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

บริการสำหรับคณาจารย์/บุคลากร

คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนฯ สำหรับอาจารย์

Video Clip แนะนำกรรมการคุมสอบ

คำแนะนำกรรมการคุมสอบ

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับกรรมการคุมสอบ ซึ่งรวมรวมเนื้อหาไว้ตั้งแต่ก่อนการสอบ - เสร็จสิ้นการสอบ

มุ่งมั่นให้บริการด้วยคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ

การสอบ Online

X