เปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ

ข้อควรระวังในขอการเปลี่ยนแปลงตารางสอน/ตารางสอบ

  1. การเปลี่ยนแปลงตารางสอน/ตารางสอบควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันแรกนับจากเปิดภาคการศึกษา
  2. การย้ายตารางสอน/ตารางสอบ ต้องไม่กระทบกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนไปแล้ว

ขั้นตอนการปฏิบัติ

  1. การเปลี่ยนแปลงตารางสอน จะเปลี่ยนโดยระบบออนไลน์ที่ http://reg.sut.ac.th
  2. ระบบจะเปิดให้บริการเปลี่ยนแปลงตารางสอน ในช่วงกำหนดการเพิ่มรายวิชา
  3. โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือการเปลี่ยนแปลงตารางสอน Online
  4. การเปลี่ยนแปลงตารางสอบ จะต้องทำเป็นบันทึกข้อความ ส่งมาที่ศูนย์บริการการศึกษา

[คู่มือการเปลี่ยนแปลงตารางสอนตารางสอบ Online]


ติดตามงาน/ติดต่อสอบถามได้ที่

  • ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 0-4422-3022 ถึง 3
X