สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล เป็นที่พึ่ง ทางวิชาการให้กับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน

พันธกิจ

1.มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ควบคู่กับการมีจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรม

X