ศูนย์คอมพิวเตอร์ มทส.

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปณิธาน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ
2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น SMART University ชั้นนำของประเทศ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

ปณิธาน

มุ่งเน้นการบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของสถาบันในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย และเทคโนโลยีให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

ข่าวสาร

แจ้งการใช้บริการ @SUT-Wifi แก่นักศึกษาใหม่

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

เปิดใช้งานระบบบริการคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI)

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

เพิ่มโควต้าการจัดเก็บข้อมูลบนระบบ SUTmail ท่านละ 10 Gb

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X