แจ้งการใช้บริการ @SUT-Wifi แก่นักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ที่มีรหัสนักศึกษา B63, M63, D63 สามารถใช้งาน Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2563 โดยใช้

Username : รหัสนักศึกษา
Password : เลขบัตรประชาชน

วิธีการเชื่อมต่อ @SUT-Wifi >> http://ccs.sut.ac.th >> เลือกเมนู Service >> เลือกหัวข้อ @SUT-Wifi

X