บริการต่างๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์

บริการต่างๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์

SUT Net
รายละเอียด | สมัคร ]


@SUT-Wifi
ระบบเครือข่ายไร้สายแบบปลอดภัย

รายละเอียด ]

@SUT-IoT
ระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับอุปกรณ์ IoT (Internet of Thing)

รายละเอียด ]

@SUT-Guest
เครือข่ายไร้สาย สำหรับแขกมหาวิทยาลัย

รายละเอียด ]

SUT Mail
รายละเอียด | สมัคร ]


SUT g.dot
(Google App for Education)

รายละเอียด | สมัคร ]

SUT VPN-OpenVPN
รายละเอียด ]


eduroam SUT
(เครือข่ายไร้สาย โรมมิ่ง)

รายละเอียด ]

SUT Personal
(พื้นที่เว็บไซต์ส่วนบุคคล)

รายละเอียด | สมัคร ]


SUT Hosting
(พื้นเว็บไซต์หน่วยงาน)

รายละเอียด | สมัคร ]

SUT Storage
(Space for Backup)

รายละเอียด | สมัคร ]


SUT Storage
(Space for Server)

รายละเอียด ]

SUT Virtual Application
& Virtual Desktop

รายละเอียด | สมัคร ]


SUT Virtual Server
(คอมฯแม่ข่ายเสมือน)

รายละเอียด ]


SUT HPCC

รายละเอียด | สมัคร ]


SUT Co-Location
Server

รายละเอียด ]

ระบบตรวจสอบ Account
(Password.sut.ac.th)

รายละเอียด | เข้าใช้งาน ]


ระบบสำนักงาน Online
(Boffice)

รายละเอียด | เข้าใช้งาน ]

จองห้องประชุม Online
(E-Booking)

รายละเอียด | เข้าใช้งาน ]


ประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting)

รายละเอียด | เข้าใช้งาน ]

SUT onTime
รายละเอียด ]


แจ้งซ่อม Online
(ECCS)

รายละเอียด | เข้าใช้งาน ]


ยืม Software

รายละเอียด ]


ยืมคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง

รายละเอียด ]


ยืมวิทยุสื่อสาร
รายละเอียด ]


บริการโทรศัพท์
และโทรสาร

รายละเอียด ]

บริการห้อง Lab
Computer

รายละเอียด ]


บริการฝึกอบรมคอมฯ
(Training)
รายละเอียด ]


SUT – Micorsoft Imagine
รายละเอียด | สมัคร ]
เข้าใช้งาน ]


บริการให้คำปรึกษา
ปัญหาคอมพิวเตอร์

รายละเอียด ]

ระบบแจ้งเว็บไซต์
ไม่เหมาะสม

แจ้ง ]


ระบบแจ้งปัญหา
การใช้ SUT-wifi

แจ้ง ]


SUT office365
รายละเอียด | สมัคร ]
เข้าใช้งาน ]


SUT VPN-OpenVPN

รายละเอียด ]

บริการ Certificate สำหรับเครื่องแม่ข่าย
ประเภท Web server
รายละเอียด ]


SUT ADSL
(อินเตอร์เน็ตกลุ่มที่พัก)

รายละเอียด ]


โครงการพัฒนาระบบบริการคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtualization Desktop Infrastructure)

X