สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

– วิศวกรรมการผลิต
– วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
– วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

หลักสูตรปริญญาโท-เอก

หลักสูตรปริญญาโท-เอก

– วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล เป็นที่พึ่ง ทางวิชาการให้กับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อ สังสม สร้างสรรค์งานวิจัยประยุกต์ และนวัตกรรมที่สอดคล้อง กับความต้องการของอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมและ ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภารกิจ

1.ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมการผลิตและวิศวกรรมออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อ สังสมให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนภายในประเทศ และอาเซียน 2.พัฒนางานวิจัยประยุกต์และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม และความต้องการของชุมชน 3.ให้บริการทางวิชาการแก่อุตสาหกรรม และชุมชน 4.ปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และชุมชน 5.ให้การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย

X