สาขาวิชาชีววิทยา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

Bachelor of Science Program in Biology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วท.บ. (ชีววิทยา)

B.Sc. (Biology)

กลุ่มวิชา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 โดยหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองตรงตามความสนใจ ดังนี้

1) กลุ่มวิชาเน้นศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการศึกษาและทำวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกลงเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาได้ และ รองรับการสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้

2) กลุ่มวิชาเน้นสหกิจศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการทำงานจริง และสร้างความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่ระบบการทำงานทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา

3) กลุ่มวิชาเน้นเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการโดยใช้พื้นฐานด้านชีววิทยาและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีผู้ประกอบการจริงมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา และรองรับการสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้

ทั้งนี้ นักศึกษาอาจเลือกศึกษาเพิ่มเติมได้จากหลายกลุ่มวิชา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

Master of Science Program in Environmental Biology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วท.ม. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)

M.Sc. (Environmental Biology)

 

ระดับปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

Doctor of Philosophy Program in Environmental Biology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)

Ph.D. (Environmental Biology)

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปณิธาน

วิสัยทัศน์

วิทยาศาสตร์ล้ำหน้า สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสังคม

พันธกิจ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสำนักวิชาที่เน้นการเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นรากฐานทางวิชาการที่ยั่งยืนของชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ และคุณธรรมนำปัญญา ให้บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมโดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการ และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ปณิธาน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นผู้นำทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

X