สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตร Non-degree

 

หลักสูตร Non-degree

  • หลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร “การผลิตพืชอัจฉริยะ”
  • หลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร “การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์”

วิสัยทัศน์/ปณิธาน/ปรัชญา

วิสัยทัศน์

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ให้มีภูมิรู้  ภูมิธรรม  และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปณิธาน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งมั่นเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยเน้นการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ สามารถสนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ ซึ่งปรัชญาของหลักสูตร คือ “การผลิตบัณฑิตให้เป็นนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตพืชได้อย่างเหมาะสม มีศักยภาพด้านความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม”

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

School of Crop Production of Technology

ข่าวสาร

กิจกรรม

บทสัมภาษณ์

X