สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตร Non-degree

 

หลักสูตร Non-degree

  • หลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร “การผลิตพืชอัจฉริยะ”
  • หลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร “การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์”

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ให้มีภูมิรู้  ภูมิธรรม  และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปณิธาน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งมั่นเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยเน้นการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

School of Crop Production of Technology

ข่าวสาร

กิจกรรม

บทสัมภาษณ์​

X