ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Previous
Next

"ยึดมั่นความถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า

ตรงตามเวลา บริการด้วยใจ (Service Mind)

ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

X