สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

        หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี

        Bachelor of Science Program in Chemistry

ชื่อปริญญาบัตรและสาขา

      วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี)

       Bachelor of Science (Chemistry)

หลักสูตรปริญญาโท-เอก

ระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร

        หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเคมี

        Master of Science Program in Chemistry

ชื่อปริญญาบัตรและสาขา

      วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เคมี) , วท.ม. (เคมี)

      Master of Science (Chemistry), M.Sc.(Chemistry)

ระดับปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร

        หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี

        Doctor of Science Program in Chemistry

ชื่อปริญญาบัตรและสาขา

      วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (เคมี) , วท.ด. (เคมี)

      Doctor of Science (Chemistry), Ph.D.(Chemistry)

 

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล เป็นที่พึ่ง ทางวิชาการให้กับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อ สังสม สร้างสรรค์งานวิจัยประยุกต์ และนวัตกรรมที่สอดคล้อง กับความต้องการของอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมและ ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภารกิจ

1.ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมการผลิตและวิศวกรรมออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อ สังสมให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนภายในประเทศ และอาเซียน 2.พัฒนางานวิจัยประยุกต์และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม และความต้องการของชุมชน 3.ให้บริการทางวิชาการแก่อุตสาหกรรม และชุมชน 4.ปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และชุมชน 5.ให้การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย

ข่าวสาร

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X