สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

 

Chemical Engineering is:

One field of engineering.

Study on design, planning, controlling and developing process.

By using chemical, physical or biological (biochemistry/microorganism) changes.

So that the raw materials is changed to value-added products.

The changes are made is several unit operation in the process.

We are focusing on maximizing natural resources & safety, minimizing environmental impact and setting a goal on sustainability.

Video click here.

ข่าวสาร

รับมอบแอลกอฮอล์ 95% จากโรงน้ำตาลมิตรภูเวียง

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X