หน่วยตรวจสอบภายใน INTERNAL AUDIT UNIT

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นมาตรฐานแห่งวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

พันธกิจ

หน่วยตรวจสอบภายใน ให้บริการตรวจสอบงบการเงินและการดำเนินงานแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยการให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนางานหน่วยงาน และสรุปผลการตรวจสอบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พิจารณาผลการตรวจสอบ และจึงนำข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ แจ้งต่ออธิการบดีสั่งการ

ข่าวสาร

กิจกรรม

X