สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาษาไทย            :       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ

ภาษาอังกฤษ        :       Bachelor of Engineering Program in Material Innovation and Design Engineering

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X