สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

-วิศวกรรมเกษตรและอาหาร

 

หลักสูตรปริญญาโท-เอก

หลักสูตรปริญญาโท-เอก

– วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

สาขาวิชาวิศวกรรมชั้นนำด้านการเกษตร อาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมเกษตรและอาหาร นำเอาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการผลิตทางการเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตให้มีประสิทธิผล ตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่ หรือแม้กระทั่งการจัดการทรัพยากรดินและน้ำเพื่อการเกษตรอย่างถูกวิธีและยั่งยืน (Sustainable) ตลอดจนการก่อสร้างอาคารทางการเกษตรและระบบสาธารณูปโภคในชนบท

ภารกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิศวกรรมเกษตร และวิศวกรรมอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ
  2. วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
  3. ปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้ประเทศพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ

4. ทะนุบำรุงศิลปะ  วัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น

ข่าวสาร

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X