สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

– วิศวกรรมพอลิเมอร์
– วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

หลักสูตรปริญญาโท-เอก

หลักสูตรปริญญาโท-เอก

– วิศวกรรมวัสดุ

 

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมในการประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่ลักษณะพึงประสงค์ตามวิชาชีพ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning)

 

ข่าวสาร

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 2 ประจำปีการศึกษา 2563

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

Design Thinking Workshop สำหรับ Plastic Product Design

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X