สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

– วิศวกรรมพอลิเมอร์
– วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปริญญาโท-เอก

หลักสูตรปริญญาโท-เอก

– วิศวกรรมวัสดุ

 

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมในการประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์

พันธกิจ

ผลิตวิศกรพอลิเมอร์ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา

ภารกิจ

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวสาร

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 2 ประจำปีการศึกษา 2563

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

Design Thinking Workshop สำหรับ Plastic Product Design

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X